A A A
發布日期 2021-03-19
建造業關愛機構

為推動建造業界履行社會責任,關懷社群,建設共融社會;並通過培養關愛文化,提升建造業積極貢獻社會的形象,加強凝聚力,建造業運動及義工計劃(CISVP)推出「建造業關愛機構」標誌。

CISVP希望透過此標誌,鼓勵大眾加深認識建造業公司/機構的企業社會責任,在關懷社群方面對社會作出的貢獻;以及公開嘉許履行企業社會責任的建造業公司/機構。

歡迎各類建造業公司/機構參與,包括繳付徵款的承建商、建造業議會的註冊分包商、顧問公司以及專業團體。我們期望各業界友好協力共同推動建造業的關愛形象。

有關申請成為「建造業關愛機構」,請瀏覽以下網址:
https://www.cic.hk/eform/CISVPSchemeLogo/Index.aspx?lang=zh-HK

「建造業關愛機構」名單:
安盛建設有限公司
艾奕康有限公司
安逹臣瀝青有限公司
源青一堂有限公司
建築署
安樂工程集團
澳洲建造師學會(香港)
利基三星聯營
屋宇署
嘉福機電工程有限公司
金源通架工程有限公司
齊記建築(香港)有限公司
齊記工程有限公司
祥記馮祥建築有限公司
中國路橋工程有限責任公司
中國建築工程(香港)有限公司
華懋集團
正利工程有限公司
建業營造有限公司
建業建築有限公司
捷達機電工程有限公司
高明科技工程有限公司
超記鋼鐵工程有限公司
俊和發展集團有限公司
土木工程拓展署
建造業關懷基金綜合服務中心
港泰建築有限公司
承建商授權簽署人協會
香港寶嘉建築有限公司
渠務署
機電工程署
永佳船務運輸有限公司
輝煌扎鐵工程有限公司
豐盛機電工程集團有限公司
金門建築有限公司
青洲英坭(集團)有限公司
青洲英坭有限公司
青洲國際(BVI)有限公司
青洲船務代理有限公司
興勝建築有限公司
恆華(香港)裝飾工程有限公司
路政署
喜利得(香港)有限公司
洐喬國際有限公司
協興建築有限公司
協盛建築集團
海馬建築有限公司
裝修佬科技有限公司
海記工程有限公司
香港鋼筋屈紮業工商聯會
香港建築扎鐵商會
港九混凝土有限公司
香港建築業物料聯會有限公司
香港工程裝飾商會
香港房屋協會
香港營造師學會
香港公路學會
香港塔吊聯會有限公司
合利營造有限公司
科基工程有限公司
東淦工程有限公司
嘉華建材(香港)有限公司
劍虹地基有限公司
建安(板模)建築工程有限公司
健煒建築有限公司
建達電業工程有限公司
通力電梯(香港)有限公司
康和建築工程有限公司
九建工程有限公司
高雅機電工程有限公司
恆暉建築有限公司
金城營造集團
郭滙有限公司
梁佳工程有限公司
信豐工程有限公司
聯成鋼筋結構工程有限公司
梁黃顧建築師(香港)事務所有限公司
振昇建築工程有限公司
明泰建築工程有限公司
明偉建築有限公司
美臻顧問有限公司
莫森記建造有限公司
新豪建築有限公司
奧迪美(香港)有限公司
豐裕設計及營造有限公司
東方創業發展有限公司
太平洋建築有限公司
保華建業集團有限公司
平德置業有限公司
寶安工程有限公司
盈電工程有限公司
註冊專門行業承造商聯會
利比有限公司

新輝建築有限公司
生興建築工程有限公司
新福港建設集團有限公司
信和集團
蕭強記鋼鐵工程有限公司
瑞安建業有限公司
南龍機電工程有限公司
創基工程有限公司
新聯盛工程有限公司
新安承建有限公司
達高建業有限公司
香港機電業工會聯合會
香港機電工程商聯會
香港工程師學會
房協地產協會有限公司
香港註冊承建商商會
怡和機器有限公司
天和工程有限公司
國宇建築有限公司
市區重建局
惠保(香港)有限公司
偉保工程有限公司
威勝利香港有限公司, 盈發地基工程有限公司
宏宗建築有限公司
水務署
偉柏建築有限公司
永光(合作)有限公司
永光油漆工程有限公司
榮利建築有限公司
黃波記有限公司
滙輝建築工程有限公司
世界市場專業拓展中心有限公司
科進顧問(亞洲)有限公司
佑達工程有限公司
義合工程有限公司
英華建築集團有限公司

其他消息
「建造業運動及義工計劃」團體會員
建造業運動及義工計劃(CISVP)會員優惠
魯班服務月2021